Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

Jutukas24 on online vestluskeskkond, mis pakub oma kasutajatele võimalust suhelda erinevate inimestega üle maailma. Kasutustingimused reguleerivad Jutukas24 lehekülje ja teenuste kasutamist. Käesolevad kasutustingimused moodustavad lepingu Jutukas24 lehekülje omaniku ja kasutaja vahel.

2. Registreerimine

Jutukas24 kasutamiseks tuleb kasutajal registreerida konto, täites vajalikud väljad ja nõustudes kasutustingimustega. Kasutaja vastutab oma konto turvalisuse eest ning ei tohi oma kontot jagada ega edasi anda kolmandatele isikutele. Jutukas24 jätab endale õiguse lõpetada kasutaja konto, kui kasutaja rikub kasutustingimusi.

3. Kasutaja vastutus

Kasutaja vastutab oma tegevuste eest Jutukas24 leheküljel ja teenuste kasutamisel. Kasutaja ei tohi rikkuda seadusi, teiste kasutajate õigusi ega hea tava norme. Kasutaja peab hoidma Jutukas24 lehekülje ja teenuste mainet ning mitte kasutama neid ebaseaduslike eesmärkide saavutamiseks.

4. Intellektuaalomand

Kogu Jutukas24 leheküljel olev sisu, sealhulgas tekstid, pildid, graafika, logosid ja kaubamärgid kaitsevad autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused. Kasutaja ei tohi Jutukas24 leheküljelt või teenustest kopeerida, edastada ega muul viisil kasutada Jutukas24 intellektuaalomandit ilma Jutukas24 omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

5. Muudatused

Jutukas24 jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi, kui see on vajalik seadusandlikalaste nõuete täitmiseks või teenuste parendamiseks. Kasutajaid teavitatakse muudatustest kasutustingimustes Jutukas24 leheküljel või e-posti teel. Muudetud kasutustingimused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist Jutukas24 leheküljel või teavitamist e-posti teel.

6. Vastutuse piirang

Jutukas24 ei vastuta kasutaja tegevusest tulenevate kahjude või kahjude eest, mis tekivad kasutajale või kolmandatele isikutele Jutukas24 lehekülje või teenuste kasutamise tulemusel. Kasutaja kasutab Jutukas24 lehekülge ja teenuseid omal vastutusel. Jutukas24 ei anna garantiisid, et teenused on katkematud või veatud ning ei vastuta teenuste kättesaadavuse eest.

7. Lõppsätted

Käesolevad kasutustingimused moodustavad lepingu Jutukas24 lehekülje omaniku ja kasutaja vahel ning reguleerivad kasutaja ja Jutukas24 lehekülje omaniku vahelist suhet. Kui mõni kasutustingimuste sätestest on ebaseaduslik või tühine, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Käesolevate kasutustingimuste tõlgendamise ja täitmise suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Kõik vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes.

Jutukas24 © 2023 - Kõik õigused kaitstud